Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Actuamos » Rehabilitación » Axudas a concellos » Fondo de cooperación para a rehabilitación

REHABILITACIÓN

Fondo de cooperación para o apoio ao financiamento de actuacións de rehabilitación e conservación do patrimonio construído en concellos de menos de 50.000 habitantes (VI438A).

Trátase dun fondo dirixido a apoiar o financiamento das actuacións de rehabilitación e conservación do patrimonio construído que realicen os concellos de menos de 50.000 habitantes, por medio de préstamos sen xuros que serán reintegrados polos concellos nas condicións e prazos fixados na correspondente convocatoria.

Concellos destinatarios

Poderán acceder ao financiamento a través do Fondo de cooperación os concellos de menos de 50.000 habitantes. Para estes efectos, tomaranse como referencia as últimas cifras oficiais do padrón municipal de habitantes publicadas polo Instituto Galego de Estatística a 1 de xaneiro de 2021.

Actuacións financiadas polo Fondo de cooperación

Con cargo ao Fondo de cooperación poderán financiarse, total ou parcialmente, as seguintes actuacións:

  1. As promovidas polos concellos no desenvolvemento das competencias que lles atribúe a Lei 1/2019, do 22 de abril, de rehabilitación e de rexeneración e renovación urbanas de Galicia ou a lexislación urbanística, en relación cos deberes de conservación e rehabilitación.
  2. As de rehabilitación e rexeneración urbanas realizadas polo concello dentro das propias políticas municipais en materia de conservación e recuperación do patrimonio construído.
  3. A adquisición de inmobles para a súa posterior rehabilitación.
  4. A elaboración de plans especiais de protección.

As actuacións poden estar iniciadas con carácter previo á presentación da solicitude de acceso ao financiamento, sempre que estean en execución nesa data.

O prazo de execución das actuacións será de catro anos nos supostos previstos nas letras a), b) e d) e de dous anos, para os casos establecidos na letra c). Estes prazos empezarán a contar desde o día seguinte ao da data de sinatura do correspondente convenio de financiamento.

Dotación do Fondo de cooperación

O Fondo de cooperación está dotado cun importe máximo de 10.000.000 € que proveñen do depósito obrigatorio das fianzas respectando a disposición máxima prevista legalmente.

Para o ano 2021, o fondo está dotado cun importe de 4.431.000 €.

Procedemento de disposición de fondos

Os concellos que desexen acollerse a este mecanismo presentarán a correspondente solicitude que, de ser aprobada conforme ao procedemento previsto na convocatoria, se materializará na sinatura dun convenio de financiamento entre o Instituto Galego da Vivenda e Solo con cargo ao Fondo de cooperación. No citado convenio constarán as actuacións a realizar, a contía a dispoñer, o prazo e condicións de reintegro e as demais condicións para o acceso ao fondo.

Condicións de financiamento

Ningún concello poderá realizar unha solicitude de disposición nin acumular a través de diferentes convenios de financiamento máis do 25 % do total do importe total co que está dotado o fondo (10.000.000 €).

O prazo para a reposición das cantidades percibidas con cargo ao Fondo de cooperación será o establecido na resolución de aprobación do financiamento, sen que poida exceder de oito anos, contados desde o día seguinte ao da data da formalización do correspondente convenio.

O importe que vai repoñer o concello en cada anualidade non poderá ser inferior ao 10% do importe total transferido.

Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes remata o 1 de outubro de 2021.

BIBLIOTECA DE LEXISLACIÓN

A biblioteca virtual de lexislación e normativas do Instituto Galego de Vivenda e Solo contén a maioría da normativa relacionada coa vivenda e o solo empresarial. Poderás consultala filtrándoa polo tema que che interese, segundo o tipo de normativa que busques, polo estado no que se atopa ou polo tipo de disposición de que se trate.

TRANSPARENCIA NA XESTIÓN

A transparencia é un dos obxectivos de xestión do Instituto Galego de Vivenda e Solo, de conformidade coa Lei 1/2016 de transparencia e bo goberno. Nesta sección atoparás as disposicións en trámite, os convenios e contratos, os concursos e pregos de contratación, as resolucións e adxudicacións ou a retribucións dos seus altos cargos.