Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Actuamos » Realoxos » Convenios de colaboración con entidades financeiras

Realoxos

Convenios de colaboración con entidades financeiras

O IGVS asinou convenios de colaboración con varias entidades financeiras coa finalidade de solucionar as necesidades residenciais de persoas afectadas por execucións hipotecarias. Os convenios asináronse con Abanca o 6 de xullo de 2015, Caixa Rural Galega o 7 de xullo, e Banco de Sabadell en setembro de 2015, e previsiblemente se adherirán máis entidades.


Estes convenios teñen un dobre obxecto:


Posibilitar a permanencia na vivenda das persoas afectadas por procedementos de execución hipotecaria instados pola propia entidade


As entidades financeiras comprométense a poñer en coñecemento do IGVS todos os casos de execucións hipotecarias nos que estea autorizado xudicialmente o lanzamento, dirixidas contra persoas físicas ás quen non lles resulten de aplicación as medidas contidas na lexislación estatal de protección de debedores hipotecarios, reestruturación de débeda e aluguer social.


Asemade, as entidade de crédito comprométense a non facer efectivo o lanzamento ata que se acade unha solución que permita a permanencia da familia afectada na vivenda que viñan ocupando como vivenda habitual e permanente.

 

Os afectados poderán permanecer na vivenda durante o prazo dun ano, prorrogable ata un máximo de tres anos pagando un alugueiro mensual que non superará os 75 euros e deberán asumir os gastos de mantemento das condicións de habitabilidade da vivenda.

Para acollerse a esta medida os afectados deberán cumprir dúas condicións:

a) Que se trate da execución hipotecaria da única vivenda da unidade familiar e que ao mesmo tempo constitúa a residencia habitual e permanente do debedor hipotecario.

b) Que os ingresos ponderados da unidade familiar non sexan superiores a 4 veces o Indicador Público de Rendas de Efectos Múltiples (IPREM). Para a ponderación seguirase o seguinte baremo, en función do número de mebros que a integran:

 

Número de membros da unidade familiar
Ingresos máximos €/ano
Número de veces Iprem
1
11.182,71
1,50
2
14.910,28
2,00
3
18.637,85
2,50
4
22.365,42
3,00
5
26.092,99
3,50
6
29.820,56
4,00

 

 

Entenderase por unidade familiar aos efectos do establecido no apartado anterior os seguintes: 

  • Si fose unha persoas, deberá ser necesariamente o debedor hipotecario.
  • A unidade familiar de dúas ou máis persoas deberá estar composta polo debedor hipotecario, e no seu caso polo seu cónxuxe ou parella de feito inscrita, e parentes economicamente dependentes, que sexan ascendentes ou descendentes directos.

AXUDÁMOSCHE A ALUGAR

O Instituto Galego de Vivenda e Solo considera a dinamización do mercado do aluguer un dos seus obxectivos prioritarios. Por isto mantén unha serie de medidas que axudan, ao demandante de vivenda de aluguer, a satisfacer as súas necesidades de vivenda.