Inicio

Xunta de Galicia
Estás en ... Inicio » Axudamoste » Facer unha rehabilitación » Presentación das iniciativas

QUE É O SERVIZO DE APOIO DE REHABILITACIÓN E RENOVACIÓN URBANA

Presentación do Servizo de Rehabilitación e Renovación Urbana

A recuperación e rehabilitación dos cascos históricos a través das axudas directas ou a través das áreas de rehabilitación son das principais funcións do Servizo.

A xestión e coordinación das áreas de rehabilitación é unha das principais funcións encomendadas a este servizo

O Servizo de Rehabilitación e Renovación Urbana ten coma funcións as de coordinar e xestionar as accións directas para a rehabilitación e recuperación dos cascos históricos ou espazos degradados, propoñendo as medidas que lle deban ser encomendadas ao Instituto Galego da Vivenda e Solo, xestionar as axudas directas a promotores e propietarios para a rehabilitación de vivendas en contornos urbanos, xestionar os convenios con concellos para seren declarados coma áreas de rehabilitación así coma vixiar a súa execución, e, en xeral, cantas funcións lle sexan encomendadas pola dirección xeral relativas a esta competencia.

REXISTRO DE DEMANDANTES

O Instituto Galego de Vivenda e Solo creou o Rexistro Único de Demandantes de Vivenda da Comunidade Autónoma de Galicia co que se pretende ter información rigorosa sobre a demanda de vivenda protexida e permitirá evitar irregularidades na compravenda de vivenda protexida.  É CÓMODO xa que a consellería pode incluirte no sorteo de cada promoción que se axuste á túa solicitude; EFICAZ, porque permite coñecer a demanda real de vivenda protexida; e TRANSPARENTE, na adxudicación da vivenda.